เอกสารเผยแพร่

รายการ
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2566)
นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2566
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2566
นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนสิงหาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนกรกฎาคม 2566
หนังสือรายงานประจำปี 2565
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนมิถุนายน 2566