เอกสารเผยแพร่

รายการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้า
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
9 ช่องทางการร้องเรียน
แผนแม่บทโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต
บริการสายด่วนและช่องทางการติดต่อ
โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. 2565-2566
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)