โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง)

เว็บไซต์โครงการ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง)

-

แผ่นพับโครงการ

-

วีดีทัศน์โครงการ

-

ความเป็นมาของโครงการ

      โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง (ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินทางจากต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบายและปลอดภัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการเสนอโครงการเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 80.5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ประกอบด้วยส่วนต่อขยายเส้นทางเดิม 3 เส้นทาง และเส้นทางใหม่ 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 30.1 กิโลเมตร ผลการศึกษาได้เสนอให้ดำเนินการตามแผนระยะที่ 1 เส้นทางสายสีแดง (ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก) เป็นเส้นทางที่สมควรดำเนินการเป็นลำดับแรก และมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการต่อไป

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง
      เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผ่านสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงหมายเลข 126 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 12 ที่สี่แยกอินโดจีน จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงหมายเลข 12 และสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ผ่านสถานที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้าแมคโคร ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส หมู่บ้านชินลาภ สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1 เทคนิคพาณิชย์การพิษณุโลก ห้างสรรพสินค้าท้อปแลนด์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วัดคูหาสวรรค์ หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ เป็นต้น

โครงสร้างทางวิ่ง
      เป็นทางวิ่งระดับดิน (At-grade) มีระยะทางรวม 12.6 กิโลเมตร

ระบบรถไฟฟ้า
      ระบบรถรางล้อยาง (Auto Tram)

สถานี
      ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 15 สถานี

ศูนย์ซ่อมบำรุง
      ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งบริเวณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยเป็นโรงซ่อมบำรุง ลานจอดรถไฟฟ้าและอาคารสำนักงาน 

จุดจอดแล้วจร
      จุดจอดแล้วจร 2 แห่ง คือจุดจอดแล้วจรที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ม.พิษณุโลก และบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน 
หน่วย
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
240.55
ล้านบาท
ค่าก่อสร้างงานโยธา
162.29
ล้านบาท
ค่างานระบบรถไฟฟ้า
1,073.69
ล้านบาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
75.23
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเตรียมการก่อนเปิดให้บริการ)
20.00
ล้านบาท
รวม
1,571.76
ล้านบาท

ที่มา

     รายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก (รายงานฉบับสมบูรณ์ มีนาคม 2561) จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด