เอกสารเผยแพร่

รายการ
ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความสะอาด รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความสะอาด โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ระเบียบปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ระเบียบปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงอาคารจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสื่อสาร
คู่มือการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ (คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา ฉบับปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน 2561
แนวปฏิบัติการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
ระเบียบปฏิบัติงานการทำสัญญา/วางเงิน
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนมกราคม 2567