แบบฟอร์มติดต่อ รฟม.

รายการ
การยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทน แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน และการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตรวจสอบพื้นที่ให้เช่าบริเวณแผงค้า สถานีกำแพงเพชร
หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าหน้าที่เวนคืนที่ดินแปลงอื่นเพื่อชดเชยที่ดินที่ถูกเวนคืนแทนการจ่ายเงินค่าทดแทน
คำร้องขอเปิดทางเข้าออก
คำร้องขอรับเงินค่าทดแทน (กรณีกำหนดลักษณะภาระ)
คำร้องขอตรวจสอบแนวเวนคืน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แบบคำร้องเรียนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คำร้องขอรับเงินค่าทดแทน (กรณีเวนคืน)
คำร้องขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินที่ถูกกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์
คำร้องขอให้เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่เหลือจากการเวนคืน
คำร้องขอให้ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด