เอกสารเผยแพร่

รายการ
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง พ.ศ. 2566
การขออนุญาตให้เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสารหรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2566
การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
การพิจารณาคำร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่เหลือตามมาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และการพิจารณา คำร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินตามข้อ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหา อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด