เอกสารเผยแพร่

รายการ
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้า
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2562


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด