เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ราชการสะดวก

รายการ
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนของ รฟม.
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2566)
นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2566
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2566
9 ช่องทางการร้องเรียน
บริการสายด่วนและช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อศูนย์ราชการสะดวก
บริการรับเรื่องร้องเรียนและขอข้อมูลข่าวสารของ รฟม.
กระบวนการ (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ
ร่วมแสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะ และชมเชย
Traffy Fondue
3 ขั้นตอนการร้องเรียน


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด