เอกสารเผยแพร่

รายการ
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนพฤษภาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนเมษายน 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนมีนาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
The M.R.T. CHALOEM RATCHAMONGKHON LINE (BLUE LINE) EXTENSION SECTION
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566