แบบสำรวจความพึงพอใจ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอความร่วมมือทุกท่านแสดงความพึงพอใจจากการใช้งานของ เว็บไซต์ รฟม. รวมถึงยินดีรับทราบความคิดเห็น ข้อแนะนำ ติชมต่างๆ ของท่าน โดยตอบแบบสอบถามด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนยิ่งขึ้นต่อไป

1. วัตถุประสงค์ในการเข้าชมเว็บไซต์

2. ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
1. มีการแบ่งกลุ่ม / การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
2. มีข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ
3. มีรูปแบบความสวยงามเหมาะสมน่าสนใจ
4. มีความรวดเร็วในการเปิดเว็บเพจต่าง ๆ
5. มีข้อมูลเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

3. ท่านต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ รฟม. หรือไม่

ท่านต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องใด

เช่น ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า เอกสารเผยแพร่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุข้อมูลที่ท่านต้องการพร้อมเรียงลำดับสิ่งที่ท่านต้องการจากมากไปหาน้อย)

4. ท่านต้องการให้ รฟม. เพิ่มเติมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

ท่านต้องการให้ รฟม. เพิ่มเติมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

โปรดเรียงลำดับความสำคัญของวิธีการที่กำหนดให้ โดยหมายเลข 1 หมายถึงวิธีการเผยแพร่ที่ต้องการมากที่สุด
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Social networks เช่น facebook,twitter,line
2. บิลบอร์ด
3. แผ่นพับ/ใบปลิว
4. Mobile application
5. สื่อวิทยุ
6. ป้ายประกาศ
7. สื่อบุคคล เช่นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน
8. การจัดประชุมประชาคม
9. รายงานประจำปี/รายงาน CSR
10. เว็บไซต์ รฟม.
11. SMS
12. หนังสือพิมพ์
13. สื่อโทรทัศน์
14. Email

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

กรุณายืนยันว่าเป็นบุคคล Please check the box below to proceed.

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด