คู่มือสำหรับประชาชน

รายการ
การขออนุญาตปรับภูมิทัศน์บนที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ชั่วคราว)
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน
การขออนุญาตให้เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสารหรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)
การพิจารณาคำร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่เหลือตามมาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และการพิจารณา คำร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินตามข้อ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหา อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด