โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี

ความเป็นมาของโครงการ

     คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้มีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี (โครงการส่วนต่อขยายฯ) ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลักษณะโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟรางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดเส้นทาง

แนวเส้นทาง

เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ที่สถานีเมืองทองธานี (PK10) เข้าสู่ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ไปสิ้นสุดที่บริเวณทะเลสาบในเมืองทองธานี ระยะทางโดยระมาณ 3 กิโลเมตร

สถานี

ประกอบด้วย 2 สถานี สถานีที่ 1 สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) และสถานีที่ 2 สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02)

ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร

ใช้ร่วมกับโครงการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

วงเงินลงทุน


รายการ

ประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท)

ค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธื์ที่ดิน

656.20

ค่าก่อสร้างงานโยธา

1,792.44

ค่างานระบบไฟฟ้า

930.89

ค่าขบวนรถไฟฟ้า

440.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

94.90

ค่าสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด

158.17

รวม

4,072.60

 

ที่มารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ ณ กุมภาพันธ์ 2564

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด