เอกสารเผยแพร่

รายการ
ช่องทางการติดต่อศูนย์ราชการสะดวก
บริการรับเรื่องร้องเรียนและขอข้อมูลข่าวสารของ รฟม.
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กระบวนการ (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ
แผ่นพับ-การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
ร่วมแสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะ และชมเชย
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
ประกาศ รฟม. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566
Traffy Fondue
แผ่นพับความรู้สำหรับประชาชน "การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างโครงการ
3 ขั้นตอนการร้องเรียน
แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540