เอกสารเผยแพร่

รายการ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขยายระยะเวลาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน ในท้องที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขยายระยะเวลาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ประกาศ รฟม. เรื่อง การเข้าครอบครองและขอใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครเป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน