หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. 2566

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2561

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป พ.ศ. 2561

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือก การทำสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการขึ้นค่าจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2565

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการปรับอัตราค่าจ้างให้ตรงตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2565

แผนอัตรากำลังบุคลากร รฟม. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2568 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. 2566

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2561

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป พ.ศ. 2561

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือก การทำสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการขึ้นค่าจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2565

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการปรับอัตราค่าจ้างให้ตรงตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2565

แผนอัตรากำลังบุคลากร รฟม. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2568 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

3. การพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการให้พนักงานลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. 2566

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


5.  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2564

- หลักเกณฑ์การมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน รฟม. ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี