คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

• คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศจากภายนอกสำนักงาน รฟม.

• คู่มือการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รฟม. 

• มาตรฐานเกี่ยวกับการใช้รถปฏิบัติงานของ รฟม.

- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการใช้รถปฏิบัติงานของ รฟม. พ.ศ. 2558

- คู่มือการใช้รถส่วนกลางฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- ระเบียบการปฏิบัติงานการทำสัญญา/วางเงิน

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความสะอาด รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการซ่อมบำรุงอาคารและลานจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้บริการอาคารและลานจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

สายฉลองรัชธรรม

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร รถไฟฟ้ามหารคร สายฉลองรัชธรรม

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความสะอาด รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการซ่อมบำรุงอาคารจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้บริการอาคารจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

- ระเบียบปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของพนักงานกู้ภัยในภาวะปกติ

- ระเบียบปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเขตระบบรถไฟฟ้ามหานคร ในภาวะปกติ

- ระเบียบปฏิบัติงาน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

• คู่มือการยืม-คืน ทรัพย์สินราชการ

- คู่มือการยืม-คืน ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- คู่มือการใช้ทรัพย์สินย์ของสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน