จัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี