รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่่ 3) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย