รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)