รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)