ผลการดำเนินงาน ปี 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานข้อมูลการสรรหาบุคลากร และการแต่งตั้ง/โยกย้าย ในปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ (รายไตรมาส)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4)