ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
6. Q&A

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง
14. รายการการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบลงทุนปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 67)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน