ITA


1. โครงสร้าง 

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

- พันธกิจ รฟม.

- พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

4. แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ รฟม.

8. Q&A 

9. Social Network

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

- แผนปฏิบัติการ ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2566

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14. คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

15. คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานการแสดงสถานะข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18. E–Service

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

23. นโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24. การดำเนินการตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

- การจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2566