Parking at Chalong Ratchatham Line (Purple Line)

บริการที่จอด

      รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการนำรถยนต์เข้ามาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีพื้นที่จอดรถ 4 แห่ง รองรับจำนวนรถยนต์จอดรถและรถจักรยานยนต์ ได้ 5,339 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารจอดแล้วจร สถานีคลองบางไผ่ จอดรถยนต์ได้ 1,986 คัน และรถจักรยานยนต์ได้ 416 คัน


2. อาคารจอดแล้วจร สถานีสามแยกบางใหญ่ จอดรถยนต์ได้ 1,296 คัน

3. อาคารจอดแล้วจร สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ จอดรถยนต์ได้ 1,076 คัน และรถจักรยานยนต์ได้ 100 คัน

4. อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 จอดรถยนต์ได้ 565 คัน และรถจักรยานยนต์ได้ 100 คัน


อัตราค่าบริการจอดรถ (ปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
2 ชั่วโมง 10 บาท
ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า
ชั่วโมงละ 20 บาท
ค่าบริการจอดรถรายเดือน
1,000 บาท/ต่อเดือน
ค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์
4 ชั่วโมง 5 บาท

1. บัตรจอดรถ MRT Plus Park & Ride หมายถึง บัตรจอดรถที่รับบริเวณตู้จ่ายบัตรจอดรถ สามารถนำไปใช้โดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่ต้องเติมเงินหรือแลกเหรียญโดยสาร และชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ตู้เก็บเงินขาออกที่อาคารจอดแล้วจร โดยมีมูลค่าที่ใช้โดยสารได้สูงสุด 200 บาท หรือตามที่ รฟม. กำหนด

2. บัตรโดยสารรถไฟฟ้า หมายถึง บัตรโดยสารรถไฟฟ้าซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ สามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้าและจอดรถที่อาคารจอดแล้วจรได้ และสามารถนำมาสมัครใช้บริการจอดรถรายเดือนได้

     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรที่ใช้เข้าอาคารจอดรถไปโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อให้มีข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้ค่าจอดรถในอัตราผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า


วิธีชำระเงิน

ประเภทรถ

เงินสด

QR Code

บัตรเครดิต

ผูกบัญชี

รถยนต์

ผู้ใช้บริการรายวัน

 

 

 

ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน

 

 

ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application

รถจักรยานยนต์

ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีคลองบางไผ่

 

 ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2340 หรือ 2343 เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรสาร 02-716-4030 

สํานักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

โทรศัพท์ 06-3583-2290

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Fines

กรณีทำบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหาย

     จะต้องชำระบริการตามอัตราที่ รฟม. กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่

รายการ
อัตราค่าปรับ

อาคารจอดรถ (รถยนต์)     

    - บัตร Park & Ride

    - บัตร M หรือ M Plus

    - บัตรรายเดือน 


ค่าปรับบัตรจอดรถสูญหาย จำนวน 500 บาท

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งยังไม่หมดอายุที่ตู้เก็บเงินเพื่อนำรถออก

รถจักรยานยนต์ 
- ค่าปรับจอดรถสูญหาย จำนวน 150 บาท
บัตรจอดรถกระดาษ 
- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

กรณีจอดรถเกินเวลาหลังจากอาคารจอดแล้วจรปิดให้บริการ (หลัง 01.00 น.)

รายการ
ค่าปรับ/บาท
รถยนต์ 
400 (รวมกับค่าบริการจอดรถ และค่าโดยสารรถไฟฟ้า กรณีใช้บัตร P&R)
รถจักรยานยนต์         
100 บาท


Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2340 หรือ 2343 เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรสาร 02-716-4030 

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 

สํานักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

โทรศัพท์ 06-3583-2290

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน


1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนประจำอาคารจอดรถ หรือ Download Application "MRTA PARKING" เพื่อความสะดวกในการใช้บริการต่ออายุครั้งถัดไป

2. เอกสารประกอบการสมัคร

   2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

   2.2 สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง) หรือ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ)

   2.3 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า

3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)

5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป

6. สามารถใช้จอดรถได้แค่อาคารที่สมัครรายเดือนไว้เท่านั้น

Relevant Agency Links

View All