ที่จอดสายสีเขียวใต้

     รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการนำรถยนต์เข้ามาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง

สถานที่จอด 

     ปัจจุบัน รฟม. มีพื้นที่จอดรถ บริเวณสถานีเคหะฯ (E23) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง –สมุทรปราการ สามารถจอดรถได้ทั้งสิ้น 720 คัน ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยสามารถโดยสารด้วยรถไฟฟ้าต่อได้ที่ทางขึ้น – ลงที่ 2 ของสถานีเคหะฯ 


อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 

      อัตราค่าบริการจอดรถ (ปกติ) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
ทุกๆ 2 ชั่วโมง 10 บาท
ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า
ชั่วโมงละ 20 บาท
ค่าบริการจอดรถรายเดือน
1,000 บาทต่อเดือน


ประเภทบัตรสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถ

บัตรจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถลานจอดรถ สถานีเคหะฯ (ค่ามัดจำบัตรจอดรถรายเดือน 400 บาท)

     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรจอดรถไปลงบันทึกที่เครื่องบันทึกส่วนลดค่าจอดรถ บนสถานีเคหะฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเสียค่าบริการที่จอดรถในอัตราพิเศษ


วิธีการชำระเงิน

ประเภทรถ

เงินสด

QR Code

บัตรเครดิต

ผูกบัญชี

รถยนต์

ผู้ใช้บริการรายวัน

 

 

 

ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน

 

 

ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2353 (เวลา 08.00 -17.00 น.) 

หรือเบอร์โทรศัพท์ สถานีแยกคปอ. 061-7340202 สถานีคูคต 061-705-0404 (24 ชั่วโมง)

โทรสาร 02-716-4030 

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Contact

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2353 เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรสาร 02-716-4030 

สํานักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

โทรศัพท์ 09-2271-7444

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Fines

รายการ
อัตราค่าปรับ

1. กรณีบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหาย

    - บัตรจอดรถ

    - บัตรจอดรถกระดาษ

 หมายเหตุ : จะต้องชำระค่าปรับบัตรชำรุดหรือสูญหายตามอัตราที่ รฟม. กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่


ค่าปรับบัตรจอดรถสูญหาย จำนวน 400 บาท

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

2. กรณีจอดเกิดเวลาหลังจากลานจอดรถปิดให้บริการ (01.00 น.)
400 บาท


การสมัครบริการจอดรถรายเดือน


1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนที่ลานจอดรถ หรือ Download Application "MRTA PARKING" เพื่อความสะดวกในการใช้บริการต่ออายุครั้งถัดไป

2. เอกสารประกอบการสมัคร

   2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

   2.2 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ) หรือ สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง)

3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้2 ทะเบียน)

5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป


เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 22.00น. 

วันเสาร์ - อาทิตย์ - และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00น. 

Relevant Agency Links

View All