ที่จอดรถสายสีเขียวเหนือ

ที่จอดรถสายสีเขียวเหนือ

     รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการนำรถยนต์เข้ามาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง โดยมีพื้นที่จอดรถจำนวน 2 แห่ง สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,755 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 343 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ. (N23) สามารถจอดรถได้ 1,042 คัน และรถจักรยานยนต์ 275 คัน


2. อาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานีคูคต (N24) สามารถจอดรถยนต์ได้ 713 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 68 คันอัตราค่าบริการจอดรถ (ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ (บาท)

รถยนต์

 

- ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

2 ชั่วโมง 10 บาท

- ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า

ชั่วโมงละ 20 บาท

- ค่าบริการจอดรถรายเดือน

1,000 บาทต่อเดือน

รถจักรยานยนต์

 

- ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

4 ชั่วโมง 5 บาท

- ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า

ชั่วโมงละ 10 บาท

 

วิธีชำระเงิน

เงินสด

QR Code

บัตรเครดิต

ผูกบัญชี

รถยนต์

ผู้ใช้บริการรายวัน

/

 

 

 

ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน

/

 

/

 

ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application

/

/

/

/

รถจักรยานยนต์

ผู้ใช้บริการรายวัน

/

/

 

 ประเภทบัตรสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถ

     บัตรจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถอาคารจอดรถทั้ง 2 แห่ง** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2353 เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรสาร 02-716-4030 

สํานำกงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

สถานีแยก คปอ.โทรศัพท์ 06-1734-0202

สถานีคูคต โทรศัพท์ 06-1705-0404

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Contact

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2353 เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรสาร 02-716-4030 

สํานักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

สถานีแยก คปอ.โทรศัพท์ 06-1734-0202

สถานีคูคต โทรศัพท์ 06-1705-0404

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Fines

รายการ
อัตราค่าปรับ

1. กรณีบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหาย

    - บัตรจอดรถ

    - บัตรจอดรถจักรยานยนต์

    - บัตรจอดรถกระดาษ

 หมายเหตุ : จะต้องชำระค่าปรับบัตรชำรุดหรือสูญหายตามอัตราที่ รฟม. กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่


ค่าปรับบัตรจอดรถสูญหาย จำนวน 400 บาท

- ค่าปรับบัตรจอดรถสูญหาย จำนวน 150 บาท

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

2. กรณีจอดเกิดเวลาหลังจากลานจอดรถปิดให้บริการ (01.00 น.)
400 บาท

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน

1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนที่ลานจอดรถหรือที่ www.parkandride.mrta.co.th

2. เอกสารประกอบการสมัคร

   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

   2.2 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ) หรือ สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง)

3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)

5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป


เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 21.00 น. 

วันเสาร์ - อาทิตย์ - และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00 น. 

Relevant Agency Links

View All