Parking Services

Contact

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีลาดพร้าว)

  วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 21.00น. 

  วันเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.) 

  โทรศัพท์ 065 205 3927

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

  วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 - 15.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)

  วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)

  วันอาทิตย์ หยุด

  โทรศัพท์ 065 205 3924

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีหลักสอง)

  วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 - 15.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)

  วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

  วันอาทิตย์ หยุด

  โทรศัพท์ 065 205 3920

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 

  โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320 2325 หรือ 2399 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สานักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

  โทรศัพท์ 0 2513 1895

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 
ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Fines

เงื่อนไขการให้บริการ

- กรณีอาคารและลานจอดรถที่เปิดให้บริการช่วงเวลา 05.00 - 01.00 น.

     หากจอดเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับจอดรถค้างคืนตามที่ รฟม. กำหนด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากอาคารและลานจอดรถหลังเวลา 01.00 น. โดยสามารถนำรถยนต์ออกและชำระค่าปรับค้างคืนในเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันถัดไป

รถยนต์
500 บาทต่อคืน + ค่าจอดรถวันถัดไป
รถจักรยานยนต์
100 บาทต่อคืน


- กรณีทำบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหาย

     จะต้องชำระบริการตามอัตราที่ รฟม. กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่

รายการ

อัตราค่าปรับ

อาคารจอดรถ (รถยนต์)

    - บัตร Park & Ride

    - บัตร หรือ M Plus

    - บัตรรายเดือน


- ค่าปรับบัตรจอดรถสูญหาย จำนวน 800 บาท

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

- แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งยังไม่หมดอายุที่ตู้เก็บเงินเพื่อนำรถออกลานจอดรถ (รถยนต์)

    - รายวัน

    - รายเดือน

 

ค่าปรับบัตรจอดรถสูญหาย 800 บาท

ไม่สามารถรับค่ามัดจำบัตรจอดรถคืนได้

รถจักรยานยนต์

ค่าปรับจอดรถสูญหาย จำนวน 150 บาท

บัตรจอดรถกระดาษ

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน

      1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือนได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือน หรือ Download Application "MRTA PARKING" เพื่อความสะดวกในการใช้บริการต่ออายุครั้งถัดไป

          - สถานีลาดพร้าว และสถานีหลักสอง สมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่อาคารจอดรถประจำสถานี

          - ลานจอดรถ สมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

      2. เอกสารประกอบการสมัคร 

          2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

          2.2 สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง) หรือ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ)

          2.3 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า สำหรับอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว และอาคารจอดรถสถานีหลักสอง

      3. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)

      4. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป

      5. สามารถใช้จอดรถได้แค่อาคารหรือลานจอดรถที่สมัครรายเดือนไว้เท่านั้น

ที่จอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)


 

     รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำรถมาจอดแล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

สถานที่จอด

     รฟม. เปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้งหมด 13 แห่ง แบ่งเป็นอาคารจอดรถจำนวน 3 แห่ง และลานจอดรถจำนวน 11 แห่ง รองรับจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ประมาณ 5,144 คัน ดังนี้


ประเภทการให้บริการแบบรายวัน

ลำดับที่

อาคาร/ลานจอดรถ

จำนวนช่องจอด (คัน)

อัตราค่าบริการ

รถยนต์

1

ลานจอดรถ สถานีกำแพงเพชร

45

 

 

 

 

 

 

ใช้บริการรถไฟฟ้า

15 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง

 

 

ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า

50 บาท ต่อ ชั่วโมง

2อาคารจอดรถ ชั้น สถานีลาดพร้าว
2,100

3

ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก

75

4

ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง

95

5

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1)

-

6

อาคารจอดรถ ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

205

7

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6)

-

8

ลานจอดรถ สถานีพระราม 9

50

9

ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี

56

10

ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท

12

11

ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

79

12

ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-

13

ลานจอดรถ สถานีสามย่าน

45

14

อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (10 ชั้น)

686

ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง

 ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท ต่อชั่วโมง
รถจักรยานยนต์

1

อาคารจอดรถ ชั้น สถานีลาดพร้าว

967

บาทต่อ ชั่วโมง

2

ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง

204

* หมายเหตุ : เฉพาะลานจอดรถสถานีกำแพงเพชร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง


ประเภทการให้บริการแบบรายเดือน

ลำดับที่

อาคาร/ลานจอดรถ

จำนวนช่องจอด (คัน)

อัตราค่าบริการ

รถยนต์

1

อาคารจอดรถ ชั้น สถานีลาดพร้าว

1,000

 

 

 

 

 

 

- 2,000 บาทต่อเดือน

2

ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก

35

3

ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง

-

4

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1)

30

5

อาคารจอดรถ ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

-

6

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6)

106

7

ลานจอดรถ สถานีพระราม 9

30

8

ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี

-

9

ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท

5

10

ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

50

11

ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

42

12

ลานจอดรถ สถานีสามย่าน

20

14

อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (ชั้น)

500

- 1,000 บาทต่อเดือน

รถจักรยานยนต์

1

อาคารจอดรถ ชั้น สถานีลาดพร้าว

967

 -

2

ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง

204


วิธีการชำระเงิน

ประเภทรถ
เงินสด
QR Code
บัตรเครดิต
ผูกบัญชี
รถยนต์
ผู้ใช้บริการรายวัน
ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน
ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application
รถจักรยานยนต์
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีลาดพร้าว
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีห้วยขวาง

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนาการให้บริการได้ที่

- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ

  โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320 2325 หรือ 2399 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- สำนักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

  โทรศัพท์ 0 2513 1895

Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.)

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Relevant Agency Links

View All