ผลการค้นหา

CPR Training
พบจำนวน 4 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR)  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsอบรม CPRCPR Training
รฟม. จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ       ขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้แก่พนักงาน รฟม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsCPR Trainingอบรม CPRคมนาคม 111 ปีMOT 111st
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์            Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) organized Community Safety Training for students from Thinnakorn Phitthayanusorn school on Friday 30th June 2022 holding Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) training and fire extinguish training by lecturers from MRTA Security, Fire and Rescue Training Institute to prepare students for real life situation. In this regard, MRTA also distributed 10 fire extinguishers to school.          MRTA has organized these training for communities along the route of MRT project since 2014 where the project on the 2022 is schedule at communities along the route of MRT Orange line project: Thailand Cultural Centre – Min Buri (Suwinthawong).
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Public Training)4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. 2566- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ไ.....

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด