รฟม. จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

preview image

          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ       ขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้แก่พนักงาน รฟม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอน ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ CPR และการใช้เครื่อง AED ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสำนักงาน

           ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ได้รับการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นการส่งเสริมจิตสำนึกในการทำความดี การเป็นผู้มีจิตสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชน 
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image