จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ศูนย์กํากับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)