ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างจัดโครงการ MRTA Innovation Camp ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)