ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 1/2556 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)