ประกาศ รฟม. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารจอดรถ ลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์ แผงค้าสถานีกำแพงเพชร และสะพานเชื่อมต่อตามแนวทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)