ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)