ผลการค้นหา

Green Office Hero
พบจำนวน 12 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Now for the Future ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการทำโครงการทดลองด้านการจัดการขยะภายในอาคารสำนักงาน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้าอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และอบรมด้านการสร้างคุณค่าจากขยะภายในสำนักงาน โดย Wishulada..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsGreen Office Hero
รฟม. มอบขวดน้ำพลาสติกจากโครงการ Green Office ประจำปี 2562 ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบขวดน้ำพลาสติก จำนวน 10,093 ใบ ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร จำนวน 672 ผืน (ขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ใบ = ผ้าไตรจีวร จำนวน 1 ผืน) โดย ขวดน้ำดังกล่าว เป็นขวดที่พนักงาน และลูกจ้าง รฟม. ร่วมกันเก็บและคัดแยกภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม –.....
รฟม. จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2562      นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Green Office ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.     โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน รฟม. เกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร ด้วยหลัก 3R ได้แก่ 1) สร้างจิตสำนึก Reuse (การใช้ซ้ำ).....
รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2565      นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2565 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการดำเนินโครงการ Green Office ประจำปี 2565 และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน.....
รฟม. มอบผ้าห่มจากขวดน้ำพลาสติก รีไซเคิล ในโครงการ Green Office ประจำปี 2565 ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา      นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน ซึ่งผลิตจากเส้นใยพลาสติกจากขวดพลาสติกรีไซเคิลในโครงการ Green Office ประจำปี 2565 ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการมูลนิธิ ซึ่งผ้าห่มดังกล่าว มูลนิธิกระจกเงาจะนำไปมอบให้แก่ แผนกกุมารเวช.....
รฟม. จัดกิจกรรม Green Office Hero ภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2565           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2565 นำพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 19 คน เข้ารับการอบรมด้านการจัดการขยะในหน่วยงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม the Standard หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ และโรงงานไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จ. สมุทรสาคร โดย Green Office.....
รฟม. จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2564           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดให้มีกิจกรรม MRTA 3R (Reuse Reduce Recycle) รณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานคัดแยกขวดน้ำพลาสติก ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 เพื่อนำขวดพลาสติกดังกล่าวไปรีไซเคิล.....
รฟม. จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2563           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใส่ลงถังรีไซเคิลที่เป็นตัวแทนจากมูลนิธิทางการกุศล จำนวน 3 แห่ง.....
Green Office รฟม. คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 Green Office รฟม. คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1,543.48 กิโลกรัม คิดเป็น 1.591 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).....
รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Now for the Future ประจำปี 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566.....
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้าอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้าอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และอบรมด้านการสร้างคุณค่าจากขยะภายในสำนักงาน โดย Wishulada.....

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด