ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย/ผู้หญิง ชั้นที่ 1 อาคาร 1

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย/ผู้หญิง ชั้นที่ 1 อาคาร 1
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
123,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
16 ตุลาคม 2556
   เป็นเงิน
122,782.50 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท ดี-โปรเจคท์ ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวดารณี สนทนา ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
2) นายพงศกร ดอกบัว รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน
3) นายสุรศักดิ์ พรหมดำ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4