ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
109,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
11 ตุลาคม 2556
   เป็นเงิน
109,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท ช ธนไพศาล จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวดารณี สนทนา ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
2) นายพงศกร ดอกบัว รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน
3) นายธนพงษ์ อารีย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 7