รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)