รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)