ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้องานจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding