สัญญาเลขที่ MRTA2567/4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ 2567