ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมทางการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ในรูปแบบ on ground event ภายใต้ชื่อกิจกรรม MRTA Music Station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)