รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)