ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)