ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)