รฟม. จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้าอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และอบรมด้านการสร้างคุณค่าจากขยะภายในสำนักงาน โดย Wishulada ศิลปินนักสร้างสรรค์จากขยะ และศึกษาดูงานด้านการแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อนำไปเป็นสินค้า จาก Qualy Design Space เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566

          ทั้งนี้ กลุ่ม Green Office Hero จะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นโครงการทดลองเพื่อช่วยในการจัดการปัญหาขยะใน รฟม. และนำเสนอในนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม Now for Future ต่อไป
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image