รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2566 ณ จ. ระยอง

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2566 นำพนักงาน จำนวน 104 คน ร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ จ. ระยอง เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยได้เพาะพันธุ์ต้นโกงกาง สร้างคอนโดปู และปล่อยปู ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ เพื่อเสริมสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้สร้างโรงเรือนและแปลงผัก และแบ่งปันอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต

          ทั้งนี้ รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้าน CSR
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image