กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

preview image

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 120 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดต้นสาบเสือ ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา

     กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image