ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานเช่าระบบงานพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2570