รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)