Procurement

2021

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ 1) งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี 2) งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัย พิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

Relevant Agency Links

View All